Faculty Party and Deployment

ครั้งที่ 60 หัวข้อ จากนักอ่าน (อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง) สู่ประสบการณ์งานเขียนสารคดี: รางวัลงานเขียนสารคดี ดีเด่นอันดับ 2 นิตยสารสารคดี