Faculty Party and Deployment

Faculty Party and Deployment ครั้งที่ 57 หัวข้อ จิตอาสาช่วยชาวนาขายช้าว จังหวัดอำนาจเจริญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดงเพิ่มเติม