คณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ