บุคคลดีเด่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดี บุคคลดีเด่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

  • นางสาวนิรมล มุ่นพลาย
  • นางสาวราตรี ธรรมคำ
  • นางสาวกนกกาญจน์ ชำนาญ
  • นางสาวฐิติพร แช่มลือนาม