บุคคลดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2560

คณะสิ่งแวดล้อมได้คัดเลือก บุคคลดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2560 มีรายนามดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี
  • อาจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
  • นางสาววิขชุลดา สีจันทา (มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ)
  • นายอุกฤษ เรืองชู (มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม)
  • นายมนัส ทองหล่อง