ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์