รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ. ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง