บุคคลดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ พร้อมทีมงาน
  • อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ