แต่งตั้งหัวหน้างานบริหาร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ นางภาณี นาคไร่ขิง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ) ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี