วันที่ 22-24 สค 62 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับมอบหมายหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN-EEC Round Table Discussion ณ Ateneo De Manila University, Queson City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และหารือถึงบทบาทของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในการส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน (ASEAN University Network on Ecological Education and Culture of Sustainability) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้