13 สค 62 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hikari Ishido, Director of Chiba University Bangkok Center โดยมีสำนักงานอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนเชิญ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เป็นวิทยากรและผู้ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติ การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน ในการประชุมนานาชาติหัวข้อ “Resources and Human Mobility” ซึ่งจะจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา