กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

19 ก.ย.62 เวลา 13.15 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน” ประจำปี 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเด็นปัญหาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรจากอดีตถึงอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน และในเวลา 14.00 น. การเสวนาพิเศษเรื่อง “ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล