5 กย 62 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำและความคาดหวังจากหน่วยงานต่างๆ ต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอกในอนาคต เพื่อที่ทางหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม เดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพ