ันที่ 4 กันยายน 2562 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ในการบรรเทาภัยพิบัติ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลังจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับในการบรรเทาภัยพิบัติ จากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application: UAV Startup 2019 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Space Week 2019