กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเกียรติเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User ฮิต: 67
อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน – แผนไทย รุ่นที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 50
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย Super User ฮิต: 55
ผู้แทนคณบดีให้การต้อนรับ Prof. Makoto USAMI จาก Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย Super User ฮิต: 43
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ภายในคณะ” เขียนโดย Super User ฮิต: 46
พิธีปิดอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” เขียนโดย Super User ฮิต: 41
งานมหกรรมคุณภาพ 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 57
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 46
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน - แผนไทย รุ่นที่ 9 เขียนโดย Super User ฮิต: 35
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา) เขียนโดย Super User ฮิต: 40
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย Super User ฮิต: 49
ผู้แทน รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณบดี เขียนโดย Super User ฮิต: 80
พิธีเปิดโครงการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” เขียนโดย Super User ฮิต: 83
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือ เขียนโดย Super User ฮิต: 115
งานแถลงข่าวโครงการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” เขียนโดย Super User ฮิต: 87
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 88
รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการบรรยายพิเศษ ณ K-water Academy ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เขียนโดย Super User ฮิต: 110
อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบันและแผนไทย เขียนโดย Super User ฮิต: 128
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี เขียนโดย Super User ฮิต: 79
พิธีเปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 14 เขียนโดย Super User ฮิต: 123
The Nation ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เขียนโดย Super User ฮิต: 106
พิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีส่ง-รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดี เขียนโดย Super User ฮิต: 118
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรร่วมระหว่างมหิดลกับ Shanghai Jiao Tong University เขียนโดย Super User ฮิต: 102
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 139
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 98
เกียรติบัตรโครงการต้นแบบด้านพันธกิจสัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เขียนโดย Super User ฮิต: 71
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) เขียนโดย Super User ฮิต: 79
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 66
เสวนาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน” ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 92
รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 95