12 พ.ย. 61 เวลา 8.00 - 9.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและ อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ อาจารย์ประจำ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก An Giang University (AGU) ประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย Dr. Nguyen Huu Tri ศิษย์เก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ Dean of Faculty of Economics and Business Administration พร้อมด้วย Mr. Huynh Thanh Tien , Deputy Dean of Educational, Ms. Nguyen Phuong Thao, Center Director for Resource and Community Development, Mr. Duong Phu Dien, Deputy Head of General Economics, Mr. Nguyen Van Chuong, Deputy Head of Crop Science, and Mr. Trinh Phuoc Nguyen, Center Deputy Director for Research and Rural Development ที่เข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับแผนการพัฒนาโครงการร่วมมือด้านวิชาการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (Collaboration Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ An Giang University อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบ Summer School และ การออกภาคสนาม การจัดฝึกอบรม รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและหลักสูตรร่วม ระหว่างคณะกับ AGU โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4 จากการประสานงานหลักโดย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล