24 ต.ค.61 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานค่ายฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดการแสดงนิทรรศการโครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 ณ ลานกันภัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล