24 ต.ค.61 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งคณะฯ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล