16 ตค 61, 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Forestry and Environmental Science สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทนจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society: WCS) ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนและความรู้ด้านป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใน University of Forestry and Environmental Science ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้ประสานงานหลักและดูแลคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์