กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12 ต.ค.61 เวลา 10.45 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยประธานหลักสูตร คณาจารย์ และหัวหน้างาน เข้าร่วมรับฟังการรายงานสรุปผลเบื้องต้นการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)