วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 นายอภิรมย์ อังสุรัตน์ หัวหน้างานกายภาพและบริการพื้นฐาน เป็นตัวแทนของคณะฯเข้าร่วมรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย (ประเภทดีเด่นปีที่1) ประจำปี2561 โดย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว