1 ต.ค.61 เวลา 08.45 น. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)