กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 กย 61 เวลา 13.30 น. รศ.รุ่งจรัส หุตะเจริญพร้อมด้วย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน มอบเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ”เรารักสิ่งแวดล้อม” ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นางสาวอภิสรา แสวงไวศยสุข โรงเรียนสมุทรปราการ รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “The Balance” ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นางสาวลักษิกา จันทนะรัตน์ โรงเรียนอัญสัมชัญธนบุรีและ ชื่อผลงาน “สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต “(Environment for the future) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นางสาวรุจิรัตน์ มาตรสงคราม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิง สิงหเสนี) 2 ณ ห้องรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (4218)