กิจกรรมคณะปี 2561Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 กย 61 เวลา 14.15 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องความเชื่อในพื้นที่ศาลายากับการสร้างความศรัทธาในงานสิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ศาสตราจารย์ ดร. นพ.เทพนม เมืองแมน ร.ต.ต.ปณม ยงใจยุธ ณ ห้องรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล