15 สค 61 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม OSM 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาและคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำคณะทำงานในโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Assoc. Prof. Rongzhen Huang, Head of Water Pollution Control and Management Team และ Dr. Xu Tian, Head of Environmental Management Research Team เข้าพบ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรร่วม (Double Degree Program) และการดำเนินโครงการ Shanghai Jiao Tong University Global Challenge Program ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Shanghai Jiao Tong University เพื่อดำเนินงานวิจัยในการสนับสนุนนโยบาย “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (One Belt and One Road)” ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนของการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล