8 ส.ค.61 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้