7 สค 61 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Department of Hydraulic Engineering, Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ อันเป็นก้าวแรกในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะ โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงแนะนำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล