7 ส.ค.61 เวลา 08.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย นำทีมโดย ผศ.พ.อ.นพ.ดุสิต สถาวร รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และนายกิตติพงษ์ เตมียะประดิษฐ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 1103