ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนกราบทูลเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" เข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในงาน "มหิดล - วันแม่" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี 2561 มีผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านได้แก่ 1. นางน้อย สืบเมืองซ้าย จากจังหวัดร้อยเอ็ด 2. นางกัญญา อ่อนศรี จากจังหวัดสุรินทร์ 3. นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู จากจังหวัดพัทลุง 4. นางชิดสุภางค์ ชำนาญ จากจังหวัดชุมพร