2 สค 61 เวลา 13.30 น รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยกับ Assoc. Prof. Dr. He Man อาจารย์อาคันตุกะ จาก School of Journalism and Communication, Hebei University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้ทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1-30 สค 61 จากการประสานงานหลักโดย อ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย