รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ ที่ปรึกษาคณบดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครบรอบปีที่ 35 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล