16 กค 61 รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และบรรณาธิการวารสาร Environment and Natural Resources Journal เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” (MU Journals to International Databases – The How-To Seminar) พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้วารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล" ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม