วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2568 และลำดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2574

To be the number 1 institution for environmental study in Thailand in 2025, and in the top 3 in ASEAN in 2031

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

To build excellence in education, research and academic services in the field of environment and natural resources

ค่านิยม

  • รู้แจ้งรู้จริงสมเหตุสมผล (Mastery)
  • กลมกลืนกับสรรพสิ่ง (Harmony)
  • มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (Altruism)
  • มั่นคงในคุณธรรม (Integrity)
  • สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality)
  • ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (Leadership)

สมรรถนะหลัก

เป็นผู้นำการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติ

Leader in integrating and applying environmental knowledge to practice