คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ในโอกาสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

 แสดงความยินดี ให้กับ รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล ในโครงการ GeoS4S project ของ University of Salzburg Interfaculty Department for Geoinformatics-Z_GIS

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนางสาวณัฎฐวี ตาสกุล ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับภาคการเกษตร และนอกจากนี้ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนายพีระวิทย์ สิงห์โต ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ : ระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลสำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 159/2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก Green and Clean Hospital โดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 19/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae จากป่าเขาหินปูน ในประเทศไทยและพม่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี โดยพืชดังกล่าวมีสถานภาพเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ตามสถานภาพของ IUCN บทความที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ Blumea Journal ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Edinburgh Journal of Botany ประเทศสกอตแลนด์

ขอแสดงความยินดีกับ “นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) นักศึกษา ET40” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขารางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทำงานอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” และได้ร่วมทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาปกป้องแม่ปลาในฤดูวางไข่ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีหรือเรียกว่า “เครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่” จนได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ เป็นนักศึกษา 1 ใน 6 ผู้ได้รับตำแหน่ง MU-IR Ambassadors 2015 โดยรับหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับหน้าที่เป็น MU Guide (ยุวมัคคุเทศก์) ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น นำอาคันตุกะเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ "วันมหิดล", นำ Miss Melissa Ramadhani Azis จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ตำแหน่ง Drafter Financial Statement of Faculty of Industrial Technology เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวิและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุลเข้ารับรางวัลคนไทยตัวอย่างจากโครงการกิจกรรมณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)