คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่นางสาวกนกรัตน์ บัวเร็ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ASEA-UNINET Student Week 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และทีมนักศึกษา ในโอกาสคว้า 2 เหรียญทอง จากการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Seoul International Invention Fair ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดผลงานทีได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Hybrid Inverter-Direct Drive Evaporator for Smart Farming)” โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ ผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ นางสาวณัฎฐวี ตาสกุล
 2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์: การผลิตไฟฟ้าจากลมปลายปล่องควันร่วมกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ (Waste to Worth: Electric generation from wind stack coupling with CO2 caption)” โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ ผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ นายเรวัต ยิ้มวิไล และ นางสาวณัฐสุดา คำปา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี บุคคลดีเด่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

 • นางสาวนิรมล มุ่นพลาย
 • นางสาวราตรี ธรรมคำ
 • นางสาวกนกกาญจน์ ชำนาญ
 • นางสาวฐิติพร แช่มลือนาม

คณะสิ่งแวดล้อมได้คัดเลือก บุคคลดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2560 มีรายนามดังนี้

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี
 • อาจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
 • นางสาววิขชุลดา สีจันทา (มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ)
 • นายอุกฤษ เรืองชู (มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม)
 • นายมนัส ทองหล่อง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ. ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Urban Product Analysis and Management of Bangkok Metropolis" ภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการ " Disruptive Technology and Innovation in Transportation, Energy, and Commerce" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 8th Industrial Automation and Electronic Engineering Conference, Bangkok Thailand

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ารับรางวัลการประกวดในโครงการ MU Energy Awards 2017 โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล