คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- คุณลำไพ  โพธิ์เข็ม

- คุณออมจิต  เขตเผชิญไชย

- คุณณัฐสุดา  หินสูงเนิน

- รศ.ดร.นาฏสุดา  ภูมิจำนงค์

- รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์

- อาจารย์ชัยพร  ศิริพรไพบูลย์

- อาจารย์ ดร.ปริญญา  พุทธาภิบาล

- คุณอนุกูล  สอนเอก

- คุณณริศ  ศรศรีวิวัฒน์

- คุณศุภฤกษ์  กลั่นประเสริฐ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกตในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ยุทธศาสตร์เรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงาน ยุทธศาสตร์เรื่องระบบและกลไกในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ได้แก่

  • คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7
  • คุณศิรินพัชร จามรดุสิต
  • คุณธวัชชัย กิจคงชีพ

 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 นางสาวณัฐสุดา หินสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๑ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ที่ปรึกษาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย Dr. Nguyen Huu Tri ศิษย์เก่าหลักสูตร PhD และ น.ส.กนกรัตน์ บัวเร็ว นักศึกษาหลักสูตร ET ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ 2018 YSEALI Regional Workshop: Protecting the Mekong Delta Environment ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ เมืองแคนโท ประเทศเวียดนาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี และทีมงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal ที่ได้รับรางวัล บรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 และแสดงความยินดี ในโอกาสที่วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล Scopus ในการประชุม “เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย”ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ในโอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในงานวันครบรอบ ๔๙ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/ผลงาน: ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบใบพัด
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ๑๒๐๕๘
ชื่อผู้ประดิษฐ์: ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ เข้ารับรางวัล “JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award” พร้อมกับร่วมนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาหัวข้อ "EEC and Sustainable Development" จัดโดย Japan Society for the Promotion of Science Alumni Association of Thailand (JAAT), องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ (JSPS Bangkok office) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

On 8 Feb 18 Lect. Dr. Noppol Arunrat was granted the “JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award” and made a thesis research presentation in the seminar on the topic "EEC and Sustainable Development", organized by Japan Society for the Promotion of Science Alumni Association of Thailand (JAAT), Japan Society for the Promotion of Science, Bangkok office (JSPS) and National Research Council of Thailand (NRCT) at Arnoma Hotel

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International Program) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วมกับ Dr. Ching-I Peng และ Mr. Che-Wei Lin แห่ง Academia Sinica ประเทศไต้หวัน ค้นพบ "ดาดดารารัศมี" พืชชนิดใหม่ของโลก พร้อมเตรียมวางแผนอนุรักษ์ เนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้