คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับดี จากผลงานเรื่อง “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม”

ขอแสดงความยินดีกับคุณนภารัตน์ ขนันทัย นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ) ในโอกาศที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหารและคณบดีที่มารับประกาศนียบัตร จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนรายชื่อผู้บริหารและคณบดีที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5.อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
6.ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
7.รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินกิจกรรมส่วนบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งสิ้นจำนวน 18 ท่าน ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี และผู้แทนส่วนงาน ซึ่งคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินกิจกรรมส่วนบุคคลทั้งสิ้น 211.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้ทำการชดเชย 219 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village) และคณะ ได้นำผลงาน "นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม" ไปร่วมทำการจัดแสดงผลงานในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานโดยศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ Event Hall 102104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

โดยโครงการที่ส่งเข้าร่วมแสดงในงานได้รับรางวัลมาทั้งสิ้น 3 รางวัลได้แก่ 

  • นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์ นายเรวัตร ยิ้มวิไล นางสาวณัฐสุดา คำปา อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ เหรียญทองแดง จากผลงาน เครื่องตรวจสอบเพื่อคัดแยกไข่ที่มีเชื้ออย่างรวดเร็วและแม่นยำ 
  • นายศรายุธ สวนหลวง นางสาววิรยา ปานพรม นางสาวศรัณยา เพ็งอุดม อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ เหรียญเงิน จากผลงาน บรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บข้าวสารให้คงคุณค่าทางโภชนาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • นางสาวเบญจมาศ บุญรอด นางสาวประไพพรรณ จันทรสุขสันต์ นางสาวปาริฉัตร เลาเลิศ อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ เหรียญเงิน จากผลงาน ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงโดยการประยุกต์แผง PV Cell ในสภาวะแสงน้อย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์ ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 สค 62 ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากการทำงานด้านพื้นที่ชุ่มน้ำ และ “โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยสู่ธรรมชาติ” จากการประชุม “2019 Society of Wetland Scientists-Asia Chapter and Korean Wetlands Society Joint Meeting” ซึ่งจัดขึ้นโดย Ramsar Regional Center - East Asia ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 ณ เมืองซุนช็อน ประเทศเกาหลีใต้

28 สค 62 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.) และอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ในการบรรเทาภัยพิบัติ จากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application: UAV Startup 2019 ในผลงานชื่อว่า "นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินเพื่อการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ" ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Space Week 2019 ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9)  เมืองทองธานี

28 ส.ค.62 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ เข้ารับรางวัล Mahidol Energy Awards 2019 และรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี (แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท) กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ในโอกาสที่ท่านได้รับประกาศนียบัตร รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รางวัลระดับดี (ผู้ร่วมวิจัย) เรื่อง “การป้องกันผลกระทบจากสารอันตรายตกค้างของโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหารจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบย้อนกลับยาสัตว์ตกค้างและวัตถุเจือปนอาหารในสินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ กลุ่มปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์”