คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ในโอกาสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป