ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae จากป่าเขาหินปูน ในประเทศไทยและพม่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี โดยพืชดังกล่าวมีสถานภาพเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ตามสถานภาพของ IUCN บทความที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ Blumea Journal ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Edinburgh Journal of Botany ประเทศสกอตแลนด์