นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ เป็นนักศึกษา 1 ใน 6 ผู้ได้รับตำแหน่ง MU-IR Ambassadors 2015 โดยรับหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับหน้าที่เป็น MU Guide (ยุวมัคคุเทศก์) ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น นำอาคันตุกะเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ "วันมหิดล", นำ Miss Melissa Ramadhani Azis จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ตำแหน่ง Drafter Financial Statement of Faculty of Industrial Technology เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวิและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล