เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุลเข้ารับรางวัลคนไทยตัวอย่างจากโครงการกิจกรรมณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)