ขอแสดงความยินดี แด่ คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล เจ้าหน้าที่วิจัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓