คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ สิทธิจันดา
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓