คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับดี จากผลงานเรื่อง “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม”