ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนางสาวณัฎฐวี ตาสกุล ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับภาคการเกษตร และนอกจากนี้ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนายพีระวิทย์ สิงห์โต ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ : ระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลสำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)