แสดงความยินดี ให้กับ รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล ในโครงการ GeoS4S project ของ University of Salzburg Interfaculty Department for Geoinformatics-Z_GIS