พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหารและคณบดีที่มารับประกาศนียบัตร จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนรายชื่อผู้บริหารและคณบดีที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5.อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
6.ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
7.รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินกิจกรรมส่วนบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งสิ้นจำนวน 18 ท่าน ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี และผู้แทนส่วนงาน ซึ่งคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินกิจกรรมส่วนบุคคลทั้งสิ้น 211.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้ทำการชดเชย 219 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)