ผศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Urban Product Analysis and Management of Bangkok Metropolis" ภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการ " Disruptive Technology and Innovation in Transportation, Energy, and Commerce" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 8th Industrial Automation and Electronic Engineering Conference, Bangkok Thailand