วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ารับรางวัลการประกวดในโครงการ MU Energy Awards 2017 โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล