ขอแสดงความยินดี แด่ คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล เจ้าหน้าที่วิจัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดี แด่ คุณไพลิน บุนนาค นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563 จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 (4510) และห้องปฏิบัติการ advance (4419)

รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "รณรงค์ชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดเป็นวัฒนธรรมปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Safety WE CARE) พร้อมตั้งเป้าหมายไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Zero Accident Campaign) รวมถึงมอบโล่ห์รางวัลให้แก่ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งการมอบโล่รางวัลจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ บริเวณโถงต้อนรับ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอแสดงความยินดีแด่บุคลากรคณะฯ ดังรายนามต่อไปนี้ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 

- คุณจินตนา ประสพถิ่น

- คุณมนัส ทองหล่อง

- คุณสุรีย์รัตน์ ทองประภา

- คุณปัญญา สุวรรณพันธ์

- คุณสุดา ขำดำรงเกียรติ

- ผศ.ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา

- ศ.ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ในวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมสิทธิธาคาร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ที่ปรึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล ที่ปรึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ สิทธิจันดา
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

คณะทำงานร่วมจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ เข้ารับรางวัล Team Good Practice Award จากผลงาน "ประสานพลังสู้ PM 2.5: การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา" จากการร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งสถานี: มหาวิทยาลัยมหิดล) https://mahidol.ac.th/aqireport ที่ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อรายงานคุณภาพอากาศรายชั่วโมงให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศาลายา บางกอกน้อย และพญาไท ซึ่งคาดว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศนี้ไม่น้อยกว่า 80,000 คน