ขอแสดงความยินดีแด่บุคลากรคณะฯ ดังรายนามต่อไปนี้ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2562 

- คุณจินตนา ประสพถิ่น

- คุณสุรีย์รัตน์ ทองประภา

- คุณปัญญา สุวรรณพันธ์

- คุณสุดา ขำดำรงเกียรติ

- ผศ.ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา

- ศ.ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ในวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมสิทธิธาคาร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ที่ปรึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล ที่ปรึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ สิทธิจันดา
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

คณะทำงานร่วมจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ เข้ารับรางวัล Team Good Practice Award จากผลงาน "ประสานพลังสู้ PM 2.5: การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา" จากการร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งสถานี: มหาวิทยาลัยมหิดล) https://mahidol.ac.th/aqireport ที่ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อรายงานคุณภาพอากาศรายชั่วโมงให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศาลายา บางกอกน้อย และพญาไท ซึ่งคาดว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศนี้ไม่น้อยกว่า 80,000 คน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับดี จากผลงานเรื่อง “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม”

ขอแสดงความยินดีกับคุณนภารัตน์ ขนันทัย นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ) ในโอกาศที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหารและคณบดีที่มารับประกาศนียบัตร จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนรายชื่อผู้บริหารและคณบดีที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5.อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
6.ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
7.รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินกิจกรรมส่วนบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งสิ้นจำนวน 18 ท่าน ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี และผู้แทนส่วนงาน ซึ่งคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินกิจกรรมส่วนบุคคลทั้งสิ้น 211.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้ทำการชดเชย 219 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)